Austin-Sparks.net

Over Theodore W. Austin-Sparks

door T. Austin-Sparks

Theodore W. Austin-Sparks werd geboren in Londen, Engeland in 1888 en volgde een opleiding in zowel Engeland als Schotland. Op 25-jarige leeftijd werd hij echter tot predikant gewijd, een paar jaar later zijn "carrière" nam een beslist andere richting in toen een spirituele crisis hem naar een gebroken plek bracht. Hij verliet de denominatie waarmee hij betrokken was en liet de titel "Eerwaarde" vallen". Hij schreef:

Jaren geleden was ik ongetwijfeld tot het uiterste uitgerekt voor Gods beste (zoals ik vertrouw dat ik nu ben), en er was geen twijfel over mijn toewijding aan de Heer. Ik had gelijk in de volle stroom van elke vorm van evangelische activiteit, en vooral in conventies overal voor de verdieping van het spirituele leven. Ik was lid van veel Missionary Boards and Committees en was erg in trek omdat men geloofde dat ik een man was met een boodschap. Dit brengt in zeer weinig woorden een enorme hoeveelheid werkelijk toegewijde activiteiten en bezorgdheid over de belangen van de Heer. Omdat ik een man van gebed was, stond ik open voor de Heer voor al Zijn wil, geloofde ik. Maar er was een bepaald rijk van dingen waartegen ik diep ben benadeeld. Het was echt de essentie van de oorspronkelijke '' Keswick '' -leer, maar ik zou het niet tegen elke prijs hebben. Ik vocht ertegen en degenen die het leerden. Om een lang verhaal kort te maken, nam de Heer mij serieus in de hand langs een andere lijn en bracht me in grote geestelijke nood. Het enige dat mijn emancipatie bewees, was dat wat ik voorheen nergens voor zou hebben aangeraakt. Dat bleek de sleutel tot een vollediger leven en een wereldwijde bediening. Ik kwam erachter dat mijn oordeel volkomen verkeerd was geweest en dat ik verblind was door vooroordelen. Ik geloofde dat ik eerlijk en juist was en er bewijs van leek te hebben; maar nee, Ik was in mijn onwetendheid iets buiten te sluiten dat van grote waarde was voor de Heer en voor mezelf. Godzijdank dat de genade volkomen eerlijk is toen het feit van vooroordelen naar mijn hart werd gebracht.... Niemand is onfeilbaar en niemand heeft het nog 'aangehouden' en is 'nog niet perfect". Veel goddelijke mannen hebben zich moeten aanpassen in aanwezigheid van voller licht, gegeven wanneer een gevoel van behoefte zo noodzakelijk maakte.

(Uit een redactionele brief die voor het eerst werd gepubliceerd in het tijdschrift "A Witness and A Testimony", juli-aug 1946, vol 24- 4).

Gevestigd in Honor Oak, Londen, ontbrak het TAS (zoals hij liefkozend bekend was) niet aan oppositie en afwijzing van zichzelf en zijn bediening in de confessionele kringen van de dag, maar hij vond dat hij zichzelf niet moest verdedigen of zichzelf moest promoten. Zijn schoonzoon Angus Kinnear schreef:
Vanaf zijn vroege jaren had hij geloofd in de kracht en betekenis van het gesproken Woord van God, en dat alle ontwikkelingen van de uiteenzetting en toepassing ervan van vitaal belang moeten zijn voor de werkelijke en groeiende behoeften van het spirituele leven van representatieve lichamen van Gods volk. Door Zijn Woord zou God Zijn eigen ontmoeten, maar Zijn manier om aan Zijn dienstknechten te geven was niet alleen door boekenachtige, afgezonderde of bestudeerde materie. Het werd eerder noodzakelijk gemaakt, naar voren gebracht en betekenis gegeven door de roep en het antwoord op de levensomstandigheden. De waarde ervan - als het meer dan woorden zou zijn - lag in het feit dat het de mensen van de Heer kon raken op het punt van ervaring en behoefte, wat de gelegenheid was geweest van zijn oorspronkelijke roeping. Dat was de speciale roeping van T. Austin-Sparks, een man die een groef ploegde, misschien een beetje los van zijn tijdgenoten, maar altijd trouw aan Christus Jezus, zijn Heiland en Heer, en toegewijd aan een visie van spiritueel vruchtbare oogsten over het hele veld dat Gods wereld is.

Iets wat duidelijk wordt bij het lezen van de geschriften van T. Austin-Sparks is dat er heel weinig informatie wordt gegeven over zichzelf of zijn persoonlijke leven; in plaats daarvan ligt de focus consequent op Christus als zijn (en ons) leven. Uw aandacht wordt voortdurend van de boodschapper gericht naar Degene die de Boodschap is (2 Cor. 4: 5).

De heer Austin-Sparks publiceerde van 1923 tot aan zijn dood in 1971 een tweemaandelijks tijdschrift genaamd "A Witness and A Testimony. In het nummer van juli 1966 van het tijdschrift schreef hij het volgende:

Het is maar af en toe dat we persoonlijk schrijven. Ons verlangen is altijd geweest om te voorkomen dat we de aandacht vestigen op personen en dingen in de bediening, en om onze lezers te bezetten met de Heer en de bediening van Zijn Woord. Maar van tijd tot tijd hebben we het gevoel gehad dat het zowel verstandig als belangrijk is om onze lezers te herinneren aan het doel dat deze bediening zeker regeert - en dat hebben we altijd gedaan...

Wat is deze bediening dan? We moeten teruggaan. De naam van dit kleine papier, dat de afgelopen vierenveertig jaar de gedrukte uitdrukking van het ministerie is geweest, belichaamt de betekenis - 'Getuige en getuigenis "Getuige": het gebruikte instrument of vaartuig. "Testimony": de bediening in en door het schip. Het getuigenis is altijd geweest - maar groeit naarmate het licht is toegenomen - tot de grootheid en volheid van Jezus Christus, de Zoon van God en de Zoon des mensen. Deze grootsheid is gecentreerd en ontvouwd in:

(1) Zijn persoon

(2) De onmetelijkheid van Gods eeuwige doel, gecentreerd in en uitsluitend gerelateerd aan Hem

(3) De grootheid van Zijn Kruis als fundamenteel en essentieel voor de grootheid van Zijn Persoon en werk zowel voor als in gelovigen

(4) De grootsheid van De Kerk, die Zijn Lichaam is als essentieel voor en gekozen voor Zijn ultieme zelfmanifestatie in volheid en regering in de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde

(5) De noodzaak dat het hele volk van God niet alleen van redding moet weten, maar ook van het immense doel van redding in de eeuwige raad van God, door de voorziening van Jezus Christus in ruime mate tot "volledige groei" worden gebracht.

We zijn van mening dat het Nieuwe Testament in deze kwestie een enorme urgentie bevat; zo'n urgentie wordt samengevat in de woorden van de apostel Paulus: "Ieder mens vermanen en ieder mens onderwijzen.... opdat we ieder mens volmaakt (volledig) in Christus mogen presenteren ”(Kolossenzen 1: 28). Wij zijn van mening dat alle soevereine activiteiten van de Heilige Geest door dit doel en object worden geleid en gedicteerd.

Er kunnen verschillende aspecten zijn, maar het einde is enkel en één. De grote inspanningen voor evangelisatie en missionaris, voor zover ze worden geregeerd door de Heilige Geest, hebben dit doel in zicht…

De kreet die keer op keer door zijn boodschappen komt, is dat gelovigen opgroeien tot de volledige kennis van Christus, Hem kennen als het Ene Ding, het Al met al, het hoofd van allemaal. Terwijl gelovigen hoorden en op zijn kreet reageerden, werd TAS verzocht te spreken op conferenties in Europa, Azië en de VS, waarvan er vele op band waren opgenomen. De audioberichten van sommige van deze conferenties zijn nog steeds beschikbaar, evenals veel van zijn boeken en artikelen die opnieuw zijn gepubliceerd.

Sommige berichten op Austin-Sparks.net zijn getranscribeerd vanuit audioberichten, andere zijn reproducties van geschreven berichten. T. Austin-Sparks publiceerde enkele van zijn berichten als boeken en deze waren tegen kostprijs verkrijgbaar bij de Witness and Testimony Publishers in Honor Oak. De meeste van deze boeken werden echter voor het eerst hoofdstuk voor hoofdstuk gepubliceerd in zijn tweemaandelijkse tijdschrift "A Witness and A Testimony". TAS noemde het vaak: "Dit kleine papier". Er waren geen abonnementskosten voor dit tijdschrift dat vrijelijk werd verzonden naar iedereen die erom had verzocht. In het tijdschrift stond: "Deze bediening wordt door de Heer gehandhaafd door het rentmeesterschap van degenen die het waarderen."

Op de eerste pagina van het tijdschrift stond deze verklaring:

Het doel van de bediening van dit kleine document, tweemaandelijks uitgegeven, is om bij te dragen aan het goddelijke einde dat wordt gepresenteerd in de woorden van Efeziërs 4: 13 - "...totdat we allemaal de eenheid van het geloof en de kennis (letterlijk - volledige kennis) van de Zoon van God bereiken, tot een volwassen man, tot de maat van de gestalte van de volheid van Christus: dat we geen kinderen meer zijn....

Het is niet verbonden met enige 'beweging', 'organisatie', 'missie' of afzonderlijk lichaam van christenen, maar is slechts een bediening voor 'alle heiligen". Het gaat uit met het gebed en hoopt dat het zo zal resulteren in een vollediger maatstaf van Christus, een rijker en hoger niveau van geestelijk leven, dat, terwijl hij de Kerk van God in een groeiende benadering van Zijn geopenbaarde wil bracht met betrekking tot haar 'aanval', de kerk is misschien beter gekwalificeerd om van Hem te worden gebruikt als getuigenis in de naties, en tot het voltooien van zijn eigen aantal door de redding van degenen die nog door de Heer moeten worden toegevoegd.

TAS was de redacteur van dit tijdschrift tot aan zijn dood in 1971. Een soortgelijke stijl van tijdschrift genaamd "Toward the Mark" werd vervolgens gepubliceerd door een collega, Harry Foster, van 1972 tot 1989. Na de dood van T. Austin-Sparks in 1971 schreef Harry Foster:

Misschien kan een van de vroegste van zijn boeken ons het beste een echte aanwijzing geven voor zijn hele leven en bediening. Het heet "De Centraliteit en Suprematie van de Heer Jezus Christus". Hier begon hij, en hier eindigde hij, want het werd in zijn laatste jaren merkbaar dat hij zijn interesse in onderwerpen verloor en zijn aandacht op de persoon van Christus concentreerde. Christus staat centraal! Niemand van ons zal altijd beweren "in het midden" te zijn geweest, en hij heeft een dergelijke bewering zeker niet gedaan, maar het was het doel van zijn leven en het doel van al zijn prediking en leer om die centraliteit te erkennen en voor die suprematie te buigen. Bij zijn begrafenis waren er honderden die van harte reageerden op de suggestie dat broeder Sparks hen had geholpen om Christus op een vollediger en bevredigender manier te leren kennen. Als iemand mensen iets meer van de waarde en het wonder van Christus kan laten realiseren, zodat ze meer van Hem houden en Hem beter dienen, dan heeft zo iemand niet tevergeefs geleefd. Velen over de hele wereld kunnen dat naar waarheid zeggen door middel van de gesproken of geschreven woorden van 'T. A-S. ' dit is wat er met hen is gebeurd en, vooral met degenen die Christus voor het eerst als Heiland vertrouwden door zijn bediening, zullen zij zijn vreugde zijn op de dag van Jezus Christus. Bovendien zijn sommige van de waarheden, die geenszins werden aanvaard toen hij ze jaren geleden verkondigde, nu algemeen aanvaard onder evangelische christenen, het is dus mogelijk dat zijn bediening op de lange termijn vruchtbaarder is gebleken dan destijds aan zichzelf of aan anderen verscheen. Het is de taak van de rentmeester om trouw te zijn en dat probeerde hij te zijn: alleen de Meester is bevoegd om zijn succes te beoordelen.

TAS voorzag opzettelijk niet in de voortzetting van zijn tijdschrift of ministerie na zijn dood in 1971. Harry Foster schreef: "De heer Austin-Sparks had gezegd dat er geen automatische voortzetting van het tijdschrift zou moeten zijn". De heer Austin-Sparks geloofde dat wat van God en van God was, door Hem zou worden verzorgd, hij schreef: "God neemt alleen de verantwoordelijkheid om te voorzien in en door te gaan met wat in wezen hemels is, en in de mate waarin iets hemels is, en alleen in die mate (maar zeker in die mate) neemt God er de verantwoordelijkheid voor". De tijd heeft bewezen dat zijn vertrouwen niet misplaatst was, aangezien God inderdaad heeft behouden wat van Hem is.

De heer Austin-Sparks stond erop dat zijn geschriften en banden geen auteursrecht zouden hebben. Desondanks was hij er bijzonder over dat zijn berichten woord voor woord werden gereproduceerd zoals oorspronkelijk door hem gesproken of geschreven.

De heer Austin-Sparks wilde dat zijn berichten voor iedereen algemeen beschikbaar zouden worden gemaakt, maar stond er ook op dat ze niet zouden worden gewijzigd. Hij schreef: 'Het is altijd onze wens geweest om de bediening via dit kleine medium beschikbaar te stellen aan alle mensen van de Heer; niet als ons persoonlijk eigendom beschouwd. 'Gratis hebt ontvangen, vrijelijk gegeven' is ons principe geweest." We hebben geprobeerd dit uit te drukken in de verklaring die we op elke pagina van deze website hebben geplaatst: In overeenstemming met T. Austin-Sparks' wenst dat wat vrijelijk is ontvangen, vrijelijk wordt gegeven en niet met winst wordt verkocht, en dat zijn berichten woord voor woord worden gereproduceerd, we vragen of u ervoor kiest om deze berichten met anderen te delen, om zijn wensen te respecteren en ze vrijelijk aan te bieden - gratis van wijzigingen, gratis en inclusief deze verklaring.

De heer Austin-Sparks liet een schatkamer van berichten achter vol met de wijsheid, het leven en de openbaring van Christus. Veel van deze berichten zijn online beschikbaar op Austin-Sparks.net, voor de verdere oprichting en versterking van het lichaam, dat CHRISTUS in alle dingen de voorrang zou kunnen hebben!

Voor het eerst gepubliceerd op Austin-Sparks.net in 2003.


Top

T. Austin-Sparks wilde dat wat om niet werd ontvangen ook om niet wordt gegeven, zodat zijn boeken en artikelen geen copyrights kennen - toen noch nu. Het gebruik van deze artikelen slaat u dus vrij, maar als u iets van deze site doorgeeft aan anderen vragen we u wel dit net zo te doen, d.w.z. zonder aanpassingen, kosten of copyrights.